Skip to content Skip to footer

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI (HAFEV)

 İLGİLİ KİŞİ (VERİ ÖZNESİ) KVKK BAŞVURU FORMU

 

I.FORMUN AMACI VE KAPSAMI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK/KVK Kanunu”)ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri öznelerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesi gereğince uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan tarafımıza yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” inden ulaşabilirsiniz.

Başvuru formu, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuyla, noter vasıtasıyla veya Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak tarafımızın kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Vakfımızca duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Tebliğ uyarınca başvurunuzu değerlendirebilmek amacıyla, asgari olarak yıldızla gösterilen (*) kısımları eksiksiz bir şekilde doldurmanızı rica ederiz.

II.İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Başvurunuzu sonuçlandırmak ve sonucu size iletmek amacıyla aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

 

Ad-Soyad*

:

 

TC Kimlik Numarası*

(Yabancı uyruklular için Pasaport Numarası veya varsa Kimlik Numarası)

:

 

Adresi* (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi)

:

 

 

 

 

Telefon Numarası*

:

 

E-posta Adresi*

:

 

Vakfımızla Olan İlişkiniz

:

    Ziyaretçi

  Mentör/Gönüll

    Stajyer

    İş Ortağı

    Çalışan

    Diğer

    Bursiyer

    Çalışan Adayı

 

    Bursiyer

    Eski Çalışan

 

Diğer seçeneğini seçmeniz durumunda Vakfımız ile olan ilişkiniz bakımından ayrıntılı bilgi veriniz:

 

 

Vakfımızla Olan İlişkiniz Devam Ediyor mu?

:

Devam Ediyor      

Sona Erdi

 

Burada yer alan bilgilerinizi, sadece başvurunuzu değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla kullanacağız ve olası bir şikayetin veya uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla makul bir süre boyunca saklayacağız.

III.TALEP EDEBİLECEĞİNİZ KONULAR*

Aşağıdaki tabloda, kişisel verileriniz bakımından talep ettiğiniz konuları işaretlemenizi rica ederiz.

 

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

Kişisel verilerim işleniyorsa, buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

 

 

Kişisel verilerim işleniyorsa, işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işleniyorsa bunların düzeltilmesini istiyorum.[1]

 

 

İşleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesi talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin silinmesine ilişkin talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.

 

Vakfınız tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte ve analiz neticesinde şahsım aleyhine sonuç çıkarmaktadır. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 IV.TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına, yukarıda işaretlemiş olduğunuz talepleri detaylı olarak açıklamanızı rica ederiz. Talebiniz için gerekli açıklamaların burada yer almaması sebebiyle oluşabilecek hata veya kusurlardan HAFEV sorumlu olmayacaktır.

 

 V.LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Vakfımız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Vakfımız tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Vakfımız ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Vakfımız, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

VI. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle işbu formu doldurmanız gerekmektedir. Formu imzaladıktan sonra, formun;

  • İmzalı bir kopyasını Vakfımızın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine kimlik belgenizi göstererek elden teslim ederek,
  • İmzalı bir kopyasını Vakfımızın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yollayarak,
  • HAFEV’e daha önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@faydasicok.com adresimize ileterek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kurul tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.

İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile birlikte noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.

 VII.TALEBİN SONUÇLANMASI

Başvurunuzu, tarafımıza ulaşmasından itibaren en kısa sürede veya en geç otuz (30) gün içinde yanıtlayacağız. HAFEV olarak, başvurunun gerçek ilgili kişi adına yapıldığından emin olmak amacıyla sistemimize kayıtlı telefon ya da e-posta üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçerek ilgili kişinin kimliğini doğrulayabiliriz.

 VIII.İLGİLİ KİŞİNİN İMZASI

İlgili kişi/ilgili kişinin temsilcisi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca başvurumu yapmaktayım. Bu kapsamda, işbu Başvuru Formu dahil ilettiğim tüm bilgi ve belgelerin başvurumun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gerekli olduğunu, doğru, eksiksiz, güncel ve ilgili kişiye ait olduğunu, doğru veya güncel olmaması sebebiyle oluşan gecikme veya hatalardan HAFEV’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederim.

 İlgili kişi / Yetkilendirdiği Kişi

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi            :

İmzası                         :

[1] Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verileri lütfen açıklamada yazınız.

PDF için tıklayınız.