Skip to content Skip to footer

Yerleşkemizde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

KVKK Aydınlatma Metni

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK/Kanun“) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI (“HAFEV veya VAKIF” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

HAFEV, hizmet binası içerisindeki ve dışarısındaki alanlarda, resepsiyon girişinde, turnike giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla tesis güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlarıyla kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla, kişilerin görüntüsünü kamera kaydı altına almak suretiyle kişisel verilerini işlemektedir. HAFEV içerisinde yer alan kameralar ile hiçbir şekilde ses kaydı alınmamaktadır. 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 HAFEV, faaliyetleriyle ilgili olarak yerleştirilen kapalı devre kamera sistemi ile görüntü alınması yoluyla elde ettiği kişisel verileri, KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(e)’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayalı olarak otomatik yollarla işlemektedir.

HAFEV kişisel verilerin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, KVKK’ya dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda ifade edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olacak şekilde KVKK m.4’te öngörülen ilkelere uygun bir şekilde işlenmektedir:

a)İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,

b)Çalışanların, yerleşkede bulunanların güvenliğinin sağlanabilmesi,

c)Kamu güvenliğine ve iş kazalarına ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

d)Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

e)Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,

f)İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

g)Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

h)Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

i)Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

j)Fiziksel mekân güvenliğinin temini.

Bu doğrultuda, güvenlik kamerası izleme açısı, ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek şekilde bir veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

 1. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler hukuka uygun şekilde ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Vakfımızda kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri idari bina 3 (üç) ay, dış mekanlar 1 (bir) yıldır. Bu sürenin sonunda, Vakfımıızın imha politikası çerçevesinde, ilk periyodik imha zamanında ilgili veriler imha edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilenler haricinde kişisel verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacak ve KVKK’ya uygunluk sağlanacaktır.

 1. KVKK Kapsamında Veri Öznesi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:

i)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

ii)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

iii)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

iv)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

v)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

vi)KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

vii)v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

viii)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

ix)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Başvuru Hakkının İstisnaları

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

a)Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

b)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

c)Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

d)Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. Genel İstisna Hükmü

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Vakfımız yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir. 

Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükârda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Vakfımız temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 9.Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

 Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Vakfın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Vakfın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • E-posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı HAFEV tarafından duyurulacaktır.