Skip to content Skip to footer

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI KVKK

Aydınlatma Metni

 Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı olarak; kişilerin özel hayatın gizliliği hakkı ve kişisel verilerin korun- ması hakkına oldukça önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, projelerimiz kapsamında bursiyerlerimiz, mentörlerimiz, gönüllülerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun/KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinin işlenmesini ve paylaşılmasını sağlamak, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetine ilişkin ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

1.1.Bursiyerler

 •  Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz,
 • İkamet bilgisi, adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz,
 • CV’ler (beraberinde gelen dernek ve vakıf üyeliği bilgileri), geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, STK ve üniversite kulüplerine üyelik bilgileriniz dahil eğitim ve deneyim bilgileriniz,
 • Banka hesap bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz,
 • Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz,
 • Sağlık raporunda belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri dahil sağlık bilgileriniz,
 • Aile yakını bilgileriniz,
 • Hobiler ve ilgi alanları bilgileriniz.

1.2.Mentörler

 • Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihiniz dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres bilgileriniz,
 • Lise ve üniversite mezuniyet dahil eğitim bilgileriniz,
 • Çalıştığınız sektör, şirket adı ve pozisyonunuz dahil mesleki bilgileriniz ve daha önce çalıştığınız sektör bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Mentörlük deneyimlerinize dair bilgiler,
 • İlgi alanları bilgileriniz.

1.3.Bağışçılar

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Bağış ve yardımlarınıza dair bilgiler.

1.4.Gönüllüler

 •  Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres bilgileriniz,
 • Vakfımızla nasıl tanıştığınıza ve daha önceki gönüllülük deneyimlerinize dair bilgiler,
 • Vakıfta yaptığınız gönüllülük faaliyetlerine dair bilgileriniz.

1.5.İş Ortakları (Okul Yöneticileri vs.) ve Tedarikçiler

 •  Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz.

 2.Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Bu kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlemekteyiz:

 • Mezun Club üyelerimiz ve mentörlerimiz ile iletişiminizi sağlamak ve etkinlik ve organizasyonları düzenlemek,
 • Burs ödeme sürecinin yürütülmesi,
 • Bursiyerlerin staj, sosyo külterel ve eğitim faaliyetlerine katılması,
 • Bursiyerlerin zorunlu staj yerlerini bulmalarına ve mezun olduklarında çalışmaları için işyeri bulmalarına destek olunması,
 • Mentör Mentee programının yürütülmesi,
 • İnternet üzerinden yapılan bağışların yönetilmesi,
 • Panel ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin iş ortakları ile iletişime geçilmesi,
 • Vakfın çeşitli faaliyetlerinde destek hizmetlerin yapılması veya vakfın bilinirliğini arttırmak üzerine faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Vakıf faaliyetlerinde gönüllülerin yer almasının sağlanması ve gönüllülük sürecinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması gibi),
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi (bursiyerlerin/bursiyer adaylarının ilgili eğitim programlarına uygunluklarının tespit edilmesi gibi),
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (5737 sayılı Vakıflar Kanunu gibi yasal düzenlemelere uyulması gibi),
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (masrafların ödenmesi, bağışların alınması gibi),
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (muhtemel davalarda kişilerin ve Vakfın kendini koruyabilmesi gibi),
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (e-posta gönderimi yapılması, telefonla iletişime geçilmesi, Vakfımızla ile ilgili e-bültenlerin ve haberlerin gönderilmesi ve duyurularının yapılması gibi),
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi (yürütülen programların yıllık olarak yenilenmesi gibi),
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi (panel ve etkinliklerin düzenlenmesi, düzenlenen panel ve etkinliklerde konuşmaların yapılmması ve anketlerin yürütülmesi, bu etkinlik ve panellerdeki konuşmacıların ve katılımcıların fotoğraf ve videolarının çekilmesi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması, mühendislik mesleklerinin tanıtılması gibi),
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi).
 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, e-posta ve internet sitemiz, CCTV, görüntülü video konferans gibi elektronik ortamlar üzerinden otomatik olan yollarla ve fiziki form, posta, kargo ya da kurye hizmetler, yüz yüze görüşmeler gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, KVKK madde 5/2(c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, KVKK madde 5/2(ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, KVKK madde 5(2)(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve KVKK madde 5/2(f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması ve Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5(2)(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve Kanun madde 5/2(f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak ve başvurularınızın Vakfa ulaşması amacıyla bursiyerler ile burs verenler arasında aracılık yapmakta olan ve işbirliği yapmakta olduğumuz firmalara aktarmaktayız.

Sizlerle Mezun Club üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak amacıyla  ad-soyad ve iletişim bilgilerinizi Mezun Club üyelerimize ve Faydasıçok Holding topluluk şirketlerine aktarabilmekteyiz.

5.İstisna Hükmü

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 28 inci maddesinin (ç) bendinde belirtilen “milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesini” gerektiren durumlarından varlığı halinde (salgın hastalık, doğal afet, milli güvenliği tehdit edecek çalışan faaliyetlerinin tespiti vb.), Vakfımız yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli kişisel veri aktarımlarını gerçekleştirmekle mükelleftir.  Bu durumlarda, KVKK’nın 28 inci maddesinin istisna hükmü olması nedeniyle KVKK uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak, her halükarda bu kapsamda gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetlerinde de Faydasıçok Vakfı temel prensiplere ve ölçülülük ilkesine uygun hareket edecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından, aksine yasal bir düzenleme olmadıkça, on (10) yıl süreyle muhafaza edilecektir.

Bu sürelerin sona ermesi ve Vakfımız kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Vakıf Politikalarımıza uygun şekilde derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğ- renme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildiril- mesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep
 1. Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz. KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Vakfın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Vakfın İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Elektronik posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Vakfımızca duyurulacaktır.