İletişim

Bize Ulaşabileceğiniz İletişim Bilgilerimiz;

Genel MerkezİstanbulAdres: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Caddesi No:10 Tuzla İstanbul

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Kişisel Bilgileriniz
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI
AMAÇ

İstanbul AYOSB Bölgesi 2. Sanayi Caddesi No:10 Tuzla İstanbul adresinde mukim Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı (“Vakıf” veya “Faydasıçok Vakfı”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak amacıyla birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve Faydasıçok Vakfı’nın kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

Şirketimizin ve grup şirketlerimizin temsilcisi, vekili ve hissedarları,
İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
Bursiyerler ve bursiyer adaylarımız
Bursiyerlerimizin ve bursiyer adaylarımızın aile üyeleri,
Bağışçılarımız, Gönüllülerimiz,
Hukuken yetkili kişiler,
Ziyaretçilerimiz,
Diğer üçüncü kişiler.
Faydasıçok Vakfı Çalışanları: Tüm iş faaliyetlerinde bu politika ve ilgili kanuna uymakla sorumludur.
Tedarikçiler: Faydasıçok Vakfı’na sundukları tüm hizmetlerde bu politika ve ilgili kanuna uymakla sorumludur.
Faydasıçok Vakfı Üst Yönetimi: Faydasıçok Vakfı’nın iş faaliyetlerinin bu politikaya uyumlu olarak sürdürmesini sağlamakla sorumludur.

TANIMLAR VE KISALTMALARİşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtildiği anlamlarda kullanılacaktır:

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

İlgili Kişi

Faydasıçok Vakfı tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Politika

Faydasıçok Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1- Kimlik Bilgisi

TCKN, Pasaport No, adı-soyadı, imza, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı seri numarası, ehliyet fotokopileri.

2- İletişim Bilgisi

Kişilerin e-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları.

3- Lokasyon Bilgisi

Ev ve işyeri adresi, ikamet bilgisi.

5- Hukuki İşlem Bilgisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi).

6- Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi

Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

7- Finansal Bilgi

Banka hesap bilgileri, IBAN bilgileri.

8- Mesleki Deneyim Bilgisi

Geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, STK ve üniversite kulüplerine üyelik bilgileri.

9- Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Alınan kamera görüntüleri.

10- Dernek Üyeliği

Bursiyer ve bursiyer adaylarının dernek üyeliği bilgileri.

11- Vakıf Üyeliği

Bursiyer ve bursiyer adaylarının vakıf üyeliği bilgileri.

12- Sağlık Bilgileri

Kan grubu bilgisi, sağlık raporundan belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri.

13- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı, ceza mahkumiyeti veya güvenlik tedbiri bilgisi.

14- Aile Üyeleri Bilgisi

Aile üyelerine ait ad, soyad, adres bilgisi, telefon numarası, eğitim bilgisi, meslek bilgisi, gelir bilgisi, mülk bilgisi, sağlık bilgisi.

15- Hobiler ve İlgi Alanları

Kişilerin hobi ve ilgi alanlarına dair bilgiler.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

E-posta, Telefon,
Kartvizitler,
CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
Fiziki form,
İnternet sitemiz,
Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
Yüz yüze görüşmeler,
Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
Burs platformları.
KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Faydasıçok Vakfı olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVKK’da belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: Yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması gibi;
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi: Bursiyerlerin ve bursiyer adaylarının ilgili eğitim programlarına uygunluklarının tespit edilmesi gibi;
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu gibi yasal düzenlemelere uyulması gibi;
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: Masrafların ödenmesi, bağışların alınması gibi;
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: Muhtemel davalarda kişilerin ve Vakfın kendini koruyabilmesi gibi;
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: E-posta gönderimi yapılması, telefonla iletişime geçilmesi, Vakfımızla ile ilgili e-bültenlerin ve haberlerin gönderilmesi ve duyurularının yapılmasıgibi;
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: Bursiyerlerin ve bursiyer adaylarının ihtiyaç, başarı ve sosyo kültürel durumunun anlaşılması gibi;
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi: Yürütülen programların yıllık olarak yenilenmesi gibi;
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi: Liselerde düzenlenen panellerde konuşmaların ve anketlerin yapılması, bu etkinlik ve panellerdeki konuşmacıların ve katılımcıların fotoğraf ve videolarının çekilmesi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması, mühendislik mesleklerinin tanıtılması gibi;
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi: Gerekli şartları karşılayan bursiyer adaylarına burs verilmesi sürecinin yürütülmesi, mentör mentee programlarının yürütülmesi, bursiyerlerin zorunlu staj yerlerini bulmalarına ve mezun olduklarında çalışmaları için işyeri bulmalarına destek olunması gibi;
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: Resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi.
İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

KVKK madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızın alınması. Örneğin, etkinliklerde fotoğraflarınızın çekilmesi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması gibi;
KVKK madde 5/2(a) uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi: Örneğin, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda öngörülen veri işleme faaliyetleri gibi;
KVKK madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması: Örneğin, internet ortamı üzerinden bağışlarınızın alınması veya tedarikçilerimizden hizmet alabilmek için tedarikçi çalışanların iletişim bilgilerinin işlenmesi gibi;
KVKK madde 5/2(ç) uyarınca, Faydasıçok Vakfı’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması: Örneğin, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklere uyulması gibi;
KVKK madde 5/2(e) uyarınca, Faydasıçok Vakfı’nın kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması için veri işlemenin zorunlu olması. Örneğin, olası bir uyuşmazlık veya davada Faydasıçok Vakfı’nın kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması gibi;
KVKK madde 5/2(f) uyarınca, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Faydasıçok Vakfı’nın meşru menfaati için zorunlu olması. Örneğin, Faydasıçok Vakfı’nın bilgilendirme ve raporlama yapabilmesi amacıyla kişisel verileri işlemesi;
KVKK madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızın alınması. Örneğin, bursiyer adaylarının mülakat ve değerlendirme süreci için dernek ve vakıf üyelikleri, adli sicil kaydı ve sağlık durumu bilgilerinin alınması gibi.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda vakıf yöneticisi ve çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Faydasıçok Holding topluluk şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere ve sosyal medya hesaplarımıza (Instagram, Youtube, LinkedIn vs.) aktarabileceğiz.

Faydasıçok Vakfı, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması halinde yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir:

Yurt dışına aktarma faaliyetine açık rıza göstermeniz halinde,
Kişisel verileri aktaracağımız ülkede yeterli korumanın bulunması halinde, veya
Ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde kişisel verilerin aktarılacağı taraf ile beraber yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun bu taahhüdü onaylaması halinde.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Faydasıçok Vakfı olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda Vakıf, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. Faydasıçok Vakfı, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamış ve uygulamaktadır.

Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. Vakıf, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır.

Faydasıçok Vakfı bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.