Skip to content Skip to footer

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA POLİTİKA

 

İÇİNDEKİLER

 1. POLİTİKA’NIN AMAÇ VE KAPSAMI,
 2. TANIMLAR
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKERİ
 4. KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER
 5. KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
 6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
 7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

1.Bursiyerler

2.Mentörler

3.Bağışçılar

4.Gönüllüler

5.İş Ortakları (Okul Yöneticileri vs.) ve Tedarikçiler

6.Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

8. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI

9.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

10.VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI

11.VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) BAŞVURU YOLLARI

12.KAPANIŞ HÜKÜMLERİ

13.POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

 1. POLİTİKA’NIN AMAÇ VE KAPSAMI

 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir.

Vakfımız nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI (Bundan sonra “HAFEV/Vakıf” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

 

2.TANIMLAR

  
Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

 

 Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Veri Sahibi:

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 

Veri Sorumlusu:

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

  

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

Vakfımız, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

a)Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Vakfımız, kişisel verileri, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

b)Doğru ve Güncel Olma

Vakfımız, veri öznesi (ilgili kişi) tarafından sağlanan kişisel verileri izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirmemekte ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri öznesi (ilgili kişi) tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

c)Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Vakfımız tarafından işlenen kişisel veriler, bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.

d)İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Vakfımızın faaliyetleriyle örtüşmeyen, Vakfımızın faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.

e)İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.

 

4.KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER

Vakfımızın faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;

a) Veri öznesinin açık rızasının alınması şartıyla veya

b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,

c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,

h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

Vakfımızın faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;

a) Veri öznesinin açık rızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,

b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,

c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİ TASNİFİ

 

Kimlik BilgisiNüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.
İrtibat Bilgisi

Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgah adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.

 

Özlük Bilgisi

    Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

İkametgâh Belgesi,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Vesikalık fotoğraf,

Aile durumunu bildirir belge,

Askerlik durum belgesi,

Kan grubu kartı

Banka hesap cüzdanı

Banka Hesap Bilgisi    Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler.
Özgeçmiş Bilgisi

    Özgeçmiş belgenizde yazan ya da vakfımız tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da  vakfımız  tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da  vakfımız  tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü belgenizde yazılı bulunan bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da  vakfımız  tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

HAFEV olarak şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor, mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.

 7.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Vakfımızın faaliyetlerinin ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

7.1. Bursiyerler

 • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz,
 • İkamet bilgisi, adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz,
 • CV’ler (beraberinde gelen dernek ve vakıf üyeliği bilgileri), geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, STK ve üniversite kulüplerine üyelik bilgileriniz dahil eğitim ve deneyim bilgileriniz,
 • Banka hesap bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz,
 • Adli sicil kaydı bilgisi dahil ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz,
 • Sağlık raporunda belirtilen bilgiler, engellilik durum bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri dahil sağlık bilgileriniz,
 • Aile yakını bilgileriniz,
 • Hobiler ve ilgi alanları bilgileriniz.

7.2. Mentörler

 •  Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihiniz dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres bilgileriniz,
 • Lise ve üniversite mezuniyet dahil eğitim bilgileriniz,
 • Çalıştığınız sektör, şirket adı ve pozisyonunuz dahil mesleki bilgileriniz ve daha önce çalıştığınız sektör bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Mentörlük deneyimlerinize dair bilgiler,
 • İlgi alanları bilgileriniz.

7.3. Bağışçılar

 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Bağış ve yardımlarınıza dair bilgiler.

7.4. Gönüllüler

 • Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, cep telefonu numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres bilgileriniz,
 • Vakfımızla nasıl tanıştığınıza ve daha önceki gönüllülük deneyimlerinize dair bilgiler,
 • Vakıfta yaptığınız gönüllülük faaliyetlerine dair bilgileriniz.

7.5. İş Ortakları (Okul Yöneticileri vs.) ve Tedarikçiler

 •  Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz.

 7.6. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız     

 •  Bu kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlemekteyiz:
 • Mezun Club üyelerimiz ve mentörlerimiz ile iletişiminizi sağlamak ve etkinlik ve organizasyonları düzenlemek,
 • Burs ödeme sürecinin yürütülmesi,
 • Bursiyerlerin staj, sosyo külterel ve eğitim faaliyetlerine katılması,
 • Bursiyerlerin zorunlu staj yerlerini bulmalarına ve mezun olduklarında çalışmaları için işyeri bulmalarına destek olunması,
 • Mentör Mentee programının yürütülmesi,
 • İnternet üzerinden yapılan bağışların yönetilmesi,
 • Panel ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin iş ortakları ile iletişime geçilmesi,
 • Vakfın çeşitli faaliyetlerinde destek hizmetlerin yapılması veya vakfın bilinirliğini arttırmak üzerine faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Vakıf faaliyetlerinde gönüllülerin yer almasının sağlanması ve gönüllülük sürecinin yürütülmesi,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi (yaşanabilecek acil durumlarda birimler ve kurumlar arasında iletişimin sağlanması gibi),
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi (bursiyerlerin/bursiyer adaylarının ilgili eğitim programlarına uygunluklarının tespit edilmesi gibi),
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi (5737 sayılı Vakıflar Kanunu gibi yasal düzenlemelere uyulması gibi),
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (masrafların ödenmesi, bağışların alınması gibi),
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (muhtemel davalarda kişilerin ve Vakfın kendini koruyabilmesi gibi),
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (e-posta gönderimi yapılması, telefonla iletişime geçilmesi, Vakfımızla ile ilgili e-bültenlerin ve haberlerin gönderilmesi ve duyurularının yapılması gibi),
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi (yürütülen programların yıllık olarak yenilenmesi gibi),
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi (panel ve etkinliklerin düzenlenmesi, düzenlenen panel ve etkinliklerde konuşmaların yapılmması ve anketlerin yürütülmesi, bu etkinlik ve panellerdeki konuşmacıların ve katılımcıların fotoğraf ve videolarının çekilmesi ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması, mühendislik mesleklerinin tanıtılması gibi),
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (resmi kurumlardan ve mahkemelerden gelen müzekkerelere/yazılara cevap verilmesi gibi).

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuken yetkili kamu kurumlarına, adli mercilere ve kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi, Kanun madde 5(2)(e) uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve Kanun madde 5/2(f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak ve başvurularınızın Vakfa ulaşması amacıyla bursiyerler ile burs verenler arasında aracılık yapmakta olan ve işbirliği yapmakta olduğumuz firmalara aktarmaktayız.

Sizlerle Mezun Club üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak amacıyla  ad-soyad ve iletişim bilgilerinizi Mezun Club üyelerimize ve Faydasıçok Holding topluluk şirketlerine aktarabilmekteyiz.

9.KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.

Bu sürelerin sona ermesi ve Vakfımız kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Vakıf Politikalarımıza uygun şekilde derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

10.KİŞİSEL VERİ ÖZNESİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI

Vakfımızın faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri öznesi, KVKK’nın 11. maddesinde sayılı hakları çerçevesinde, vakfımıza başvurarak; Kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğ- renme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildiril- mesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

11.VERİ ÖZNESİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU YOLLARI

Yukarıda sayılan haklara ilişkin başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapılabilecektir. KVKK kapsamındaki hakların kullanılması ile ilgili talepler kimliği tespit edecek belgeler ile birlikte;

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • E-posta yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, kvkk@faydasicok.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Vakfımızca duyurulacaktır.

12.KAPANIŞ HÜKÜMLERİ

Yukarıda yer alan hakların kullanılması ve yukarıda yer alan hususlarda Şirketimize bir başvuru yapılması halinde, başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuru Şirket’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimlik durumunu ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim edilmelidir.

 

HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İletişim Bilgileri

Merkez Ofis Adresi: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi No:10, Tuzla/İstanbul

Merkez Ofis Telefon Numarası: +90 444 41 40

İrtibat için Mail Adresi: kvkk@faydasicok.com

İletişim için İnternet Sitesi Adresi: https://hascelik.com/

13.POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika’nın birinci versiyonu Şirket’in tüm kişisel veri işleme faaliyetlerine uygulanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki metni ile Şirket tarafından yayınlanan herhangi bir dildeki çeviri metni arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin esas alınacaktır.