Skip to content Skip to footer

Burs Yönetmeliği

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nca, üniversitelerde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddî imkânları yetersiz öğrencilere verilecek burslara ilişkin adaylık ve başvuru, kabul, değerlendirme, tahsis ve devam esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;
Vakıf : Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nı,
Yönetim Kurulu: Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu,
Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri, Faydasıçok Holding gönüllüleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği komisyonu ifade eder.

Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik Vakıf Senedinin 3. ve 4. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Burslar

Bursların Türleri
Madde 4- Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerde tam burslu okuyan öğrencileri kapsayan karşılıksız burslar:

 • Sedefteki İnciler programı kapsamında; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi yapan kadın öğrencilere verilen burs türüdür.
 • İz Bırakanlar programı kapsamında; Üniversitelerin farklı lisans bölümlerinde okuyan kadın-erkek öğrencilere verilen burs türüdür.
 • El Ele programı kapsamında; doğal afetlerden etkilenen öğrencilerin, şehit çocuklarının, engelli öğrencilerin ve devlet korumasındaki kadın -erkek üniversite öğrencilerinin başvuracağı burs türüdür.

Adaylık ve Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
  Madde 5- Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı burs programından sadeceTürkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.
 2. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
  Madde 6-Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.
 3. Başarılı Olmak

  Madde 8- Ara sınıfta olan öğrenciler için AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4 üzerinden en az 2.5 olup, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında alttan birden fazla dersi olmayan adaya tahsis edilir.

  Madde 7- Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

 4. 25 Yaşından Büyük Olmamak
  Madde 9-
  Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olan adaylara tahsis edilir.

Burs Tahsis Süreci

Burs Komisyonunun Oluşturulması
Madde 10- Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri, Faydasıçok Holding çalışanlarından seçilen gönüllüler ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği temsilcilerden oluşur.

Kontenjanların Tespiti ve Duyurulması
Madde 11- Bursların miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Bursun Süresi
Madde 12- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.
Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

Başvuru
Madde 13- Vakıf bursu için başvurular, https://microfon.co/ üzerinden yapılacaktır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölümü’nde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci belgesini, fotoğrafını, transkriptini ve kişisel bilgilerini https://microfon.co/ sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Madde 14- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

 • Adli Sicil Belgesi,
 • Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,
 • Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,
 • Bu belgelerin dışında; tapu kaydı, anne A4/ baba A4 belgesi, şehitlik belgesi ( zorunlu Değil), kira kontratı, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, özür belgesi (zorunlu Değil) belgelerinin mülakat sırasında ibrazı gereklidir. Başvuru belgeleri, vakıf tarafından incelendikten sonra adaya iade edilir. Burs başvurusu kabul edilen adayların taahhütname imzalamaları gerekir.

Adayların Seçilmesi
Madde 15- Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. https://microfon.co/ sitesi üzerinden başvuran adaylar başvuru kriterlerini karşılama oranına göre sıralanarak burs kontenjanının iki katı kadar kişi sayısına düşürülür. Sonrasında Burs Komisyonu tarafından mülakatlara alınır. Bu mülakatlar imkan dahilinde yüz yüze görüşme şeklinde olabildiği gibi, internet üzerinden görüntülü konuşma yoluyla da gerçekleşebilir. Bursiyer adayı mülakata katılmak zorundadır, katılmadığı takdirde burs alamaz.

Madde 16- Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile Ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu’na gönderir.

Burs Tahsisi
Madde 17- Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Bursun Ödenmesi
Madde 18- Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi
Madde 19- Bursun öğrenim süresi boyunca devam edebilmesi için bursiyerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir:

 • Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında alttan birden fazla dersi olmaması, not ortalamasının 2.5’dan düşük olmaması gerekmektedir.
 • Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması sonucunda bursiyerin durumu yeniden ele alınır ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlanabilir.
 • Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır. Bursiyerin burs hakkını kazandığı bölümden mezun olmasına kadar (a ve d maddesindeki şartlar gerçekleşmek kaydıyla) devam eder. Bu sürede dahil olunan Çift Anadal ve/veya Yandal programları bursiyerlik süresini uzatmaz. Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır.
 • Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
 • Bursiyerin, bursiyerlik döneminde tam zamanlı çalışma koşuluna ulaşması ve/veya medeni halinin evli olması durumunda burs sonlanır.
 • VAKIF , işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttirVAKIF, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini beyan eder.
 • Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu tek taraflı olarak sonlandırma yetkisi bulunmaktadır.

Diğer Hükümler

Malî Hükümler
Madde 20-
Verilecek her türlü bursların miktarı, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu, bu iş için gerektiğinde Bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

İdarî Hükümler

Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik, Vakıf Mütevellî Heyetince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.